Daftar Pegawai

Kepala Dinas
Nama : Gunawan Saptogiri, S.H., M.M.
NIP : 19620502 198903 1 018
Jabatan : Kepala Dinas
Pangkat : Pembina Utama Muda
Gol. Ruang : IV/c
 
Sekretaris Dinas
Nama : Drs. Hari Waluyo, MM
NIP : 19640207 198803 1 016
Jabatan : Sekretaris Dinas
Pangkat : Pembina Tk.I
Gol. Ruang : IV/b
 
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Nama : Drs. Daryata, MM
NIP : 19641106 198405 1 002
Jabatan : Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Pangkat : Pembina
Gol. Ruang : IV/a
 
Kabid Pembinaan Sekolah Dasar
Nama : Drs. Hidayatullah Iman Prasetyo
NIP : 19650806 199302 1 003
Jabatan : Kabid Pembinaan Sekolah Dasar
Pangkat : Penata Tk. I
Gol. Ruang : III/d
 
Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Nama : Drs. Sutarto, MM
NIP : 19620207 198803 1 017
Jabatan : Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Pangkat : Pembina
Gol. Ruang : IV/a